TIẾT HỌC TIẾNG ANH LÀ GÌ

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề dạy dỗ để giúp chúng ta nói tới lịch học tập của bản thân, trường bản thân đã học, môn học tập mình đã theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là bao nhiêu.quý khách vẫn xem: Tiết học tiếng anh là gì
*

6.

Bạn đang xem: Tiết học tiếng anh là gì

academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, triệu chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học tập bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương thức đem bạn học có tác dụng trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài xích (việc làm của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinc ĐH, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
*

▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

▪ Làm bài toán tại nhà, không nên chuyên chở.

▪ Thời gian đào tạo linh hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy vi tính kết nối Internet bất biến, tai nghe, microphone bảo vệ đến Việc dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu bệnh chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3

▪ Lộ trình có phong cách thiết kế riêng mang đến từng học tập viên khác nhau.

▪ Dựa trên phương châm, tính chất từng ngành việc của học viên.

▪ Học đầy đủ thời gian rất nhiều địa điểm, thời gian linh động.


*

▪ Được học tại môi trường thiên nhiên bài bản 7 năm tay nghề giảng dạy Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra bằng văn phiên bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến lúc xong đầu ra output.

▪ khuyến mãi MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế cùng tài liệu vào quy trình học tập.


*

A/an/the là những trường đoản cú rất là không còn xa lạ trong tiếng anh, bọn chúng được Điện thoại tư vấn là mạo từ bỏ. Có 2 các loại mạo từ: mạo tự không khẳng định cùng mạo tự xác minh.


hauvuong.mobi Learning System - Hệ thống học tập tiếng Anh giao tiếp toàn vẹn cho tất cả những người new bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *