Performance certificate là gì

Các thuật ngữ hợp đồng xây dựng song ngữ Anh - Việt thông qua tài liệu của hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn tiếp theo bài 2.


11 DEFECTS LIABILITY - TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT11.1Completion of Outstanding Work and Remedying Defects- Hoàn thành công việc còn dở dang và sửa chữa sai sót11.2Cost of Remedying Defects- Chi phí do việc sửa chữa sai sót11.3Extension of Defects Notification Period- Kéo dài thời hạn thông báo sai sót11.4Failure to Remedy Defects- Không sửa chữa được sai sót11.5Removal of Defective Work- Di chuyển công việc bị sai sót11.6Further Tests- Các kiểm định thêm11.7Right of Access- Quyền được ra vào11.8Contractor to Search- Nhà thầu tìm nguyên nhân11.9Performance Certificate- Chứng chỉ thực hiện11.10Unfulfilled Obligations- Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành11.11Clearance of Site- Dọn dẹp công trường

12 MEASUREMENT AND EVALUATION - ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ12.1Works to be Measured- Công việc cần đo lường12.2Method of Measurement- Phương pháp đo lường12.3Evaluation- Đánh giá12.4Omissions- Sự bỏ sót

13 VARIATIONS AND ADJUSTMENTS - CÁC THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH13.1Right to Vary- Quyền được thay đổi13.2Value Engineering- Đánh giá công trình13.3Variation Procedure- Thủ tục thay đổi13.4Payment in Applicable Currencies- Thanh toán bằng tiền tệ quy định13.5Provisional Sums- Khoản tiền tạm tính13.6Daywork- Ngày làm việc13.7Adjustments for Changes in Legislation- Điều chỉnh do thay đổi luật lệ13.8Adjustments for Changes in Cost- Điều chỉnh do thay đổi về chi phí

14 CONTRACT PRICE AND PAYMENT - GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN14.1The Contract Price- Giá Hợp đồng14.2Advance Payment- Tạm ứng14.3Application for Interim Payment Certificates- Xin cấp Chứng chỉ thanh toán tạm14.4Schedule of Payments- Kế hoạch Thanh toán14.5Plant and Materials intended for the Works- Thiết bị và các vật liệu sẽ dùng cho công trình14.6Issue of Interim Payment Certificates- Cấp Chứng chỉ thanh toán tạm14.7Payment- Thanh toán14.8Delayed Payment- Thanh toán bị chậm chễ14.9Payment of Retention Money- Thanh toán khoản tiền giữ lại14.10Statement at Completion- Báo cáo khi hoàn thành14.11Application for Final Payment Certificate- Xin cấp Chứng chỉ thanh toán cuối cùng14.12Discharge- Trang trải xong14.13Issue of Final Payment Certificate- Cấp Chứng chỉ thanh toán cuối cùng14.14Cessation of Employer’s Liability- Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư14.15Currencies of Payment- Tiền tệ thanh toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *