Pastor là gì

Pope Pius XII, in his encyclical Ad Sinarum gentem on October 7, 1954, warned the Chinese pastors that a national church would no longer be Catholic.

Bạn đang xem: Pastor là gì


Giáo hoàng Piô XII, trong thông điệp vào ngày 7 tháng 10 năm 1954, báo cho các linch mục China biết là 1 nhà thời thánh đất nước đang không hề là công giáo nữa.
His father, Friedrich Bernhard Riemann, was a poor Lutheran pastor in Breselenz who fought in the Napoleonic Wars.
In the late 1800s, the two islands were the site of a religious war when the populace of Tabiteuea North converted khổng lồ Christianity &, led by a Hawaiian pastor called Kapu who had assembled a "hymn-singing army on a crusade", invaded và conquered Tabiteuea South, which had maintained traditional religious practice.
Cuối thập niên 1800, nhị quần đảo diễn ra một trận chiến tranh mãnh tôn giáo Khi dân cư Bắc Tabiteuea cải lịch sự Thiên chúa giáo cùng, dẫn đên bài toán một bạn bầy ông mang tên là Kapu đang triệu tập một "lực lượng đồng ca tiến hành thập từ chinh", đánh chiếm cùng đoạt được Nam Tabiteuea, nhằm mục tiêu gia hạn tín ngưỡng truyền thống lâu đời.
She became involved with the làm giảm hệ miễn dịch cấp tiến campaigns in Ugandomain authority in the 1990s, forging ties with radical pastor Martin Ssempage authority for abstinence-only sex education in Uganda.
Bà bước đầu tđam mê gia vào các chiến dịch chống chống HIV / AIDS ở Ugandomain authority vào trong những năm 1990, chế tạo quan hệ cùng với mục sư cấp cho tiến Martin Ssempa nhằm dạy dỗ nam nữ chỉ tránh khem ở Uganda.
As you may know, reverkết thúc Whitsell is a pastor of the Metropolichảy Community Church, và he"s proposing a gay freedom day to lớn the Walnut Creek đô thị council.
Nh ° những b ¡ n bi ¿t, Cha Whitsell là giám måc cça Metropolirã Community Church ( MÙt hÇ thÑng nhà thƯ tin lành çng hÙ ng ° Ưi Óng tính ) cùng ông ¥ y ang Á nghË mÙt ngày tñ do mang đến ng ° Ưi Óng tính t ¡ i HÙi Óng thành phÑ Walnut Creek
When the Domesday Book was compiled in 1086, much of Northern Englvà was still recorded as wasteland, although this may have sầu been in part because the chroniclers, more interested in manorial farmland, paid little attention lớn pastoral areas.
khi Sách Domesday được soạn vào năm 1086, phần nhiều Bắc Anh vẫn được thuật là khu đất hoang, tuy nhiên điều này có thể chỉ đúng một phần vày những người biên soạn triệu tập nhiều hơn nữa vào đất tdragon trang viên, ít để ý mang đến các vùng chăn nuôi.
A Pastors" College was founded in 1857 by Spurgeon và was renamed Spurgeon"s College in 1923, when it moved khổng lồ its present building in South Norwood Hill, London.
Năm 1857, Spurgeon Thành lập và hoạt động một học viện đào tạo và huấn luyện những quản ngại nhiệm, trong tương lai đổi tên thành Đại học tập Spurgeon khi dời về South Norwood, Luân Đôn năm 1923.
Demonstrations in the đô thị of Timisoara were triggered by the government-sponsored attempt khổng lồ evict László Tőkés, an ethnic Hungarian pastor, accused by the government of inciting ethnic hatred.
Những cuộc tuần hành sống thành thị Timișoara phát sinh bởi nỗ lực được cơ quan chỉ đạo của chính phủ cỗ vũ nhằm mục tiêu đuổi László Tőkés, một Mục sư bạn Hungary, bị cơ quan chỉ đạo của chính phủ buộc tội tạo ra sự căm ghét sắc đẹp tộc.
Geology: Regarding the Bible tài khoản of creation, the noted geologist Wallace Pratt said: “If I as a geologist were called upon khổng lồ explain briefly our modern ideas of the origin of the earth and the development of life on it khổng lồ a simple, pastoral people, such as the tribes to lớn whom the Book of Genesis was addressed, I could hardly vì chưng better than follow rather closely much of the language of the first chapter of Genesis.”
Địa hóa học học: Bàn về lời tường thuật của Kinh-thánh về sự sáng chế, nhà địa chất học nổi tiếng thương hiệu là Wallace Pratt nói: “Nếu tất cả ai kêu tôi cùng với bốn biện pháp là một trong những đơn vị địa chất học với bảo tôi cắt nghĩa phương pháp vắn tắt các tư tưởng tân thời của bọn họ về xuất phát của trái đất và sự phát triển của sự việc sinh sống trên khu đất cho những người mộc mạc, quê mùa như là những bỏ ra phái cơ mà sách Sáng-núm Ký được viết mang lại, thì tôi bắt buộc làm cái gi hay hơn là theo gần cạnh đa số lối diễn tả và ngôn ngữ của Sáng-thay Ký đoạn Một”.

Xem thêm: Organizer Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Organizer, Từ Organizer Là Gì


Other than portraits, he also painted a few history paintings in the Mannerist style và in the 1620s produced pastoral scenes of herders và shepherds.
Khác cùng với phần đông bức chân dung, ông cũng vẽ một vài ba bức ảnh lịch sử theo phong cách Mannerist với trong thập niên 1620 vẽ chình ảnh những người chnạp năng lượng nuôi cùng fan chăn uống rán.
5 Linch mục, mục sư cùng phần nhiều công ty chỉ đạo tôn giáo thường xuyên dạy rằng con người Chịu đựng khổ là vì ý Chúa, hoặc số Ttách.
This is a 2014 Nigerian drama film directed by Stanlee Ohikhuare about a young pastor"s life, his journey and his fulfillments.
Đây là 1 trong tập phim vô tuyến Nigeria năm năm trước do đạo diễn Stanlee Ohikhuare đạo diễn, là câu chuyện về cuộc sống, cuộc hành trình của một mục sư tphải chăng.
The region is mountainous with numerous narrow valleys, making conditions poorly suited to lớn host cities, but well-suited for pastoralism.
Đây là Khu Vực miền núi có rất nhiều thung lũng bé nhỏ, khiến vị trí phía trên gồm ĐK ko phù hợp nhằm trở nên tân tiến các đô thị, mà lại cực kỳ cân xứng cho vận động du mục.
On 18 April 1962, Luciani issued a pastoral letter, entitled "Notes on the Council", in order lớn alert the faithful to lớn the structure of the proceedings và the overall purpose of the Council, chiefly, the doctrinal và practical issues.
Ngày 18 tháng 4 năm 1962, Luciani vẫn phát hành một bức thỏng mục vụ bao gồm tựa đề "Những ghi chú về Công đồng" nhằm lưu ý những tín hữu về những kết cấu thủ tụng tố tụng cùng mục tiêu phổ biến của Công đồng, đa phần là các vấn đề học thuyết và trong thực tế.
A significant proportion of the Fula – a third, or an estimated 12 lớn 13 million – are pastoralists, making them the ethnic group with the largest nomadic pastoral community in the world.
Một phần đáng kể bạn Fula – chừng một trong những phần ba, tức khoảng chừng 7 tới 8 triệu con người – là các bước mục súc, khiến đây biến chuyển dân tộc với cộng đồng du mục mục súc lớn nhất nhân loại.
Anh được nuôi chăm sóc trong một gia đình truyền đạo cùng mục sư mở rộng vào một thánh địa Thiên chúa giáo.
Artistic depictions of the nativity scene since the 13th century have emphasized the humility of Jesus and promoted a more tender image of hyên ổn, as a major turning point from the early "Lord and Master" image, mirroring changes in the common approaches taken by Christian pastoral ministry.
Những bộc lộ thẩm mỹ về chình họa Giêsu giáng sinh tự nỗ lực kỷ 13 vẫn nhấn mạnh vấn đề sự khiêm dường của Giêsu với quảng bá một hình ảnh dịu dàng êm ả rộng về ông, nhỏng một sự thay đổi phệ tự hình hình ảnh "Chúa với chủ nhân" lúc đầu, phản chiếu các chuyển đổi trong giải pháp tiếp cận phổ cập của mục vụ Kiđánh giáo Bộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *