Open letter là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự hauvuong.mobi.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


Bạn đang xem: Open letter là gì

My open letter to the chairman will alặng khổng lồ stimulate debate on these issues by asking a number of questions.
Last summer, a resident wrote an open letter to lớn me, which was published in the local community magazine.
To ensure stability inside the euro area we will consult on the case for an open letter system on fiscal policy and a new và additional fiscal rule.
Many members protested against this measure và in 1966 they drew up an open letter with a petition khổng lồ voice their prochạy thử.
The open letter advocated the adoption of a one-year residency rule requiring a year of satisfactory scholarship for all players on college teams.
Các quan điểm của các ví dụ không bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên hauvuong.mobi hauvuong.mobi hoặc của hauvuong.mobi University Press tuyệt của các công ty cấp phép.
*

*

Xem thêm: Bị Ngứa Da Toàn Thân Là Bệnh Gì, Bị Ngứa Toàn Thân Không Rõ Nguyên Nhân

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hauvuong.mobi English hauvuong.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *