Phân tích và thiết kế hướng đối tượng là một kỹ thuật tiếp cận phổ biến dùng để phân tích, thiết kế một ứng dụng, hệ thống. Nó dựa trên bộ các nguyên tắc chung, đó là một tập các hướng dẫn để giúp chúng ta tránh khỏi một thiết kế xấu.

Bạn đang xem:

1. Khái niệm về Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Object Oriented Analysis and Design: OOAD)

Trong kỹ nghệ phần mềm để sản xuất được một sản phẩm phần mềm người ta chia quá trình phát triển sản phẩm ra nhiều giai đoạn như thu thập và phân tích yêu cầu, phân tích và thiết kế hệ thống, phát triển (coding), kiểm thử, triển khai và bảo trì. Trong đó, giai đoạn phân tích, thiết kế bao giờ cũng là giai đoạn khó khăn và phức tạp nhất. Giai đoạn này giúp chúng ta hiểu rõ yêu cầu đặt ra, xác định giải pháp, mô tả chi tiết giải pháp. Nó trả lời 2 câu hỏi What (phần mềm này làm cái gì?) và How (làm nó như thế nào?).

Để phân tích và thiết kế một phần mềm thì có nhiều cách làm, một trong những cách làm đó là xem hệ thống gồm những đối tượng sống trong đó và tương tác với nhau. Việc mô tả được tất cả các đối tượng và sự tương tác của chúng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hệ thống và cài đặt được nó. Phương thức này gọi là Phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOAD)

Tham khảo khoá học lập trình web trong vòng 6 tháng, đảm bảo 100% việc làm đầu ra!

2. Khái niệm về UML (Unified Modeling Language)

UML là ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất dùng để biểu diễn hệ thống. Nói một cách đơn giản là nó dùng để tạo ra các bản vẽ nhằm mô tả thiết kế hệ thống. Các bản vẽ này được sử dụng để các nhóm thiết kế trao đổi với nhau cũng như dùng để thi công hệ thống (phát triển), thuyết phục khách hàng, các nhà đầu tư v.v.

3. OOAD sử dụng UML

OOAD cần các bản vẽ để mô tả hệ thống được thiết kế, còn UML là ngôn ngữ mô tả các bản vẽ nên cần nội dung thể hiện. Do vậy, chúng ta phân tích và thiết kế theo hướng đối tượng và sử dụng UML để biểu diễn các thiết kế đó nên chúng thường đi đôi với nhau.

OOAD sử dụng UML bao gồm các thành phần sau:

– View (góc nhìn)

– Diagram (bản vẽ)

– Notations (ký hiệu)

– Mechanisms (qui tắc, cơ chế)

3.1 View (góc nhìn)

– Use Case View: cung cấp góc nhìn về các ca sử dụng giúp chúng ta hiểu hệ thống có gì? ai dùng và dùng nó như thế nào.

– Logical View: cung cấp góc nhìn về cấu trúc hệ thống, xem nó được tổ chức như thế nào. Bên trong nó có gì.

– Process View:cung cấp góc nhìn động về hệ thống, xem các thành phần trong hệ thống tương tác với nhau như thế nào.

– Component View:Cũng là một góc nhìn về cấu trúc giúp chúng ta hiểu cách phân bổ và sử dụng lại các thành phần trong hệ thống ra sao.

– Deployment View: cung cấp góc nhìn về triển khai hệ thống, nó cũng ảnh hưởng lớn đến kiến trúc hệ thống.

Tập hợp các góc nhìn này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hệ thống cần phân tích, thiết kế. Trong hình 1 chúng ta thấy góc nhìn Use Case View nằm ở giữa và chi phối tất cả các góc nhìn còn lại. Chính vì thế chúng ta thường thấy các tài liệu nói về 4 view + 1 chứ không phải 5 view nhằm nhấn mạnh vai trò của Use Case View.

3.2 Diagram (Bản vẽ)

Diagram các bạn có thể dịch là sơ đồ. Tuy nhiên ở đây chúng ta sử dụng từ bản vẽ cho dễ hình dung. Các bản vẽ được dùng để thể hiện các góc nhìn của hệ thống.

Xem thêm: Opex Là Gì? 05 Phương Pháp Tiết Kiệm Chi Phí Hoạt Động Hiệu Quả Nhất

3.3 Notations (các ký hiệu)

Notations là các ký hiệu để vẽ, nó như từ vựng trong ngôn ngữ tự nhiên. Bạn phải biết từ vựng thì mới ghép thành câu, thành bài được. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ các notations trong từng bản vẽ sau này. Dưới đây là vài ví dụ về notation.

Ký hiệu về Usecase
Ký hiệu về Class
Ký hiệu về Actor

Và còn rất nhiều ký hiệu nữa.

3.4 Mechanisms (Rules)

Mechanisms là các qui tắc để lập nên bản vẽ, mỗi bản vẽ có qui tắc riêng và bạn phải nắm được để tạo nên các bản vẽ thiết kế đúng. Các qui tắc này chúng ta sẽ bàn kỹ trong các bài về các bản vẽ.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tiếp cận bằng cách đơn giản những kiến thức về Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (OOAD) và những nguyên tắc trong khi thiết kế hướng đối tượng để cùng hiểu và áp dụng vào thực tế. Dù được đưa vào các trường học để giảng dạy, tuy nhiên hầu như các bạn sinh viên đều cảm thấy sợ vì môn học này tương đối khó.

I. Tổng quan về OOAD

OOAD (viết tắt của Object Oriented Analysis and Design) là một kỹ thuật tiếp cận phổ biến dùng để phân tích, thiết kế một ứng dụng, hệ thống. Nó dựa trên bộ các nguyên tắc chung, đó là một tập các hướng dẫn để giúp chúng ta tránh khỏi một thiết kế xấu.


*
*

Có 3 đặc điểm quan trọng của 1 thiết kế xấu nên tránh là:

Cứng nhắc (Rigidity) : Khó thay đổi vì mọi thay đổi đều ảnh hưởng đến quá nhiều các bộ phận khác của hệ thống
Mong manh (Fragility) : Khi thực hiện một thay đổi, hệ thống có thể đổ vỡ một cách bất ngờ
Bất động (Immobility) : Khó tái sử dụng trong ứng dụng khác bởi vì nó không thể được gỡ từ các ứng dụng hiện hành.

II. Sơ lược 5 nguyên tắc SOLID trong thiết kế hướng đối tượng


*
*

1. Single Responsibility Principle (SRP)

“A class should have only one reason to change”

Một lớp chỉ nên có một lý do để thay đổi, tức là một lớp chỉ nên xử lý một chức năng đơn lẻ, duy nhất thôi. Nếu đặt nhiều chức năng vào trong một lớp sẽ dẫn đến sự phụ thuộc giữa các chức năng với nhau và mặc dù sau đó ta chỉ thay đổi ở một chức năng thì cũng phá vỡ các chức năng còn lại.

2. Open-Closed Principle (OCP)

“Software entities like classes, modules and functions should be open for extension but closed for modifications”

Các lớp, module, chức năng nên dễ dàng Mở (Open) cho việc mở rộng (thêm chức năng mới) và Đóng (Close) cho việc thay đổi.

3. Liskov’s Substitution Principle (LSP)

“Derived types must be completely substitutable for their base types”Lớp dẫn xuất phải có khả năng thay thế được lớp cha của nó.

4. Interface Segregation Principle (ISP)

“Clients should not be forced to depend upon interfaces that they don’t use”Chương trình không nên buộc phải cài đặt một interface mà nó không sử dụng đến.

5. Dependency Inversion Principle (DIP)

“High-level modules should not depend on low-level modules. Both should depend on abstractions. Abstractions should not depend on details. Details should depend on abstractions.”

Các module cấp cao không nên phụ thuộc vào các module cấp thấp. Cả hai nên phụ thuộc thông qua lớp trừu tượng. Lớp trừu tượng không nên phụ thuộc vào chi tiết. Chi tiết nên phụ thuộc vào trừu tượng

Ngoài các nguyên tắc SOLID ở trên, còn có các nguyên tắc khác cũng rất hữu ích gồm:

Don’t Repeat Yourself (DRY) : không viết những đoạn code trùng lặp trong cùng một chương trình mà nên dùng lớp trừu tượng hoặc viết thành phương thức để dùng chung
Encapsulate Whate Varies : Đóng gói những gì dễ thay đổi
Favor Composition over Inheritance: Nên dùng Composition hơn là Inheritance
Programming for Interface, not Implementation: Luôn lập trình cho Interface, không lập trình cho việc cài đặt.Delegation principle: Đừng tự mình làm hết mọi thứ, hãy ủy nhiệm nó cho lớp tương ứng
Strive for loosely coupled designs between objects that interact: Giữ liên kết giữa các đối tượng không quá chặt
Only talk to your friends: Chỉ trao đổi với bạn bè, không phải với tất cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *