Hiện nay, các quyết định, chiến lược kinh doanh cũng như cách thức vận hành của doanh nghiệp trong thời đại 4.0 đang phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở dữ liệu – yếu tố có khả năng mang lại độ chính xác cao và cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Dữ liệu của EVNCPC đang nằm rời rạc trên nhiều chương trình khác nhau, làm cho việc khai thác dữ liệu này rất khó khăn. CPCIT đã tìm ra nhiều chương trình tích hợp dữ liệu phù hợp với mô hình dữ liệu của EVNCPC, một trong số đó là Oracle Data Integrator (ODI).

*

Phần mềm Oracle Data Integrator

Oracle Data Integrator là một nền tảng tích hợp dữ liệu toàn diện bao gồm tất cả các yêu cầu tích hợp dữ liệu từ các tải khối lượng lớn, hiệu năng cao, đến các quá trình tích hợp theo hướng sự kiện và các dịch vụ dữ liệu hỗ trợ SOA. Kiến trúc trích xuất, tải, chuyển đổi (ETL) của Oracle Data Integrator tận dụng các công cụ RDBMS khác nhau để xử lý và chuyển đổi dữ liệu – cách tiếp cận tối ưu hóa hiệu suất, khả năng mở rộng và giảm chi phí giải pháp tổng thể.

Đang xem: Odi là gì?

Ngoài ra Oracle Data Integrator có thể tích hợp với sản phẩm của Oracle là Golden
Gate, công cụ đồng bộ Real
Time, Hiện tại cả hai sản phẩm này cũng hỗ trợ phiên bản Oracle 12c.

Hướng dẫn cài đặt Oracle Data Integrator 11g:

+ Yêu cầu:

– Đã cài đặt Web
Logic Server 11g

– Đã cài đặt JDK phiên bản 1.6.0_35 trở lên

+ Tải phần mềm tại địa chỉ sau:

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/data-integrator/downloads/index.html

+ Hướng dẫn cài đặt và cấu hình theo tài liệu của hãng Oracle:

https://docs.oracle.com/en/middleware/fusion-middleware/12.2.1.3/oding/installing-and-configuring-oracle-data-integrator.pdf

Hiện nay, EVNCPC đang triển khai dự án Portal 3, nên nhu cầu tích hợp dữ liệu là rất cần thiết, vì vậy CPCIT đã hoàn thành nghiên cứu và cài đặt thành công cụ ODI cho phép tích hợp từ các nguồn dữ liệu khác nhau về CSDL trung gian Oracle như: Oracle Database, SQL Server…

Manga One Shot Là Gì? ? Từ Điển Anh Việt One Shot

Chọn đề thi
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
Close
Send

*
*

Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration Ed 3

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Oracle Data Integrator là một nền tảng tích hợp dữ liệu toàn diện bao gồm tất cả các yêu cầu tích hợp dữ liệu từ các tải khối lượng lớn, hiệu năng cao, đến các quá trình tích hợp theo hướng sự kiện và các dịch vụ dữ liệu hỗ trợ SOA. Kiến trúc trích xuất, tải, chuyển đổi (E-LT) của Oracle Data Integrator tận dụng các công cụ RDBMS khác nhau để xử lý và chuyển đổi dữ liệu – cách tiếp cận tối ưu hóa hiệu suất, khả năng mở rộng và giảm chi phí giải pháp tổng thể.

Xem thêm: Panama : “Thiên Đường” Gọi Tên, Hồ Sơ Panama (Panama Paper) Là Gì

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

Quản lý tài nguyên ODI và bảo mật thiết lập với ODIÁp dụng các khái niệm Topology ODI để tích hợp dữ liệu
Mô tả khái niệm mô hình ODIMô tả kiến trúc của Oracle Data Integrator 12c
Thiết kế bản đồ ODI, các thủ tục, các gói và các gói tải để thực hiện các phép biến đổi dữ liệu ELTKhám phá, kiểm tra dữ liệu và thực thi chất lượng dữ liệu bằng ODIThực hiện thay đổi dữ liệu Capture với ODITích hợp ODI với các hệ thống điều khiển phiên bản (Subversion)Mở rộng ODI đến các hệ sinh thái Big Data Hadoop

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Database Administrators
Business Analysts
Technical Consultant
Data Modelers
SOA Architect
Data Scientist
Data Warehouse Administrator

​​ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Có kiến thức căn bản về tiếp cận dữ liệu
ELT

​​KHÓA HỌC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Module 1: Introduction

Overview of ODI Components
Overview of Oracle Data Integrator Repositories
Identifying the Course Units
Types of ODI Agents
Overview of ODI Architecture
About Graphical Modules
Why Oracle Data Integrator?

Module 2: Administering ODI Repositories and Agents

Creating a Wallet to Securely Store Credentials
Administrating the ODI Repositories
Creating Repository Storage Spaces
Creating and Connecting to the Work Repository
Managing ODI Agents
Creating and Connecting to the Master Repository

Module 3: ODI Topology Concepts

Overview of ODI Topology
Defining a Topology
Planning the Topology
About Data Servers and Physical Schemas
Mapping Logical and Physical Resources
Defining the Logical Architecture
Defining Agents
Defining the Physical Architecture

Module 4: Describing the Physical and Logical Architecture

Creating Logical Architecture
Testing a Data Server Connection
Overview of Logical Architecture and Context Views
Creating a Physical Schema
Creating Physical Architecture
Creating a Data Server
Overview of Topology Navigator
Linking the Logical and Physical Architecture

Module 5: Setting Up a New ODI Project

Overview of ODI Projects
Creating and Maintaining Folders
Creating and Labeling with Markers
Exporting and Importing Objects
Creating a New Project
Understanding Knowledge Modules
Exchanging ODI Objects and Sharing Global Objects
Organizing Projects and Folders

Module 6: Oracle Data Integrator Model Concepts

Creating Data stores
Organizing Models
Understanding Metadata in ODIWhat is a Model?
Creating Models
Creating Keys and References
Understanding Reverse Engineering
Configuring Constraints in ODI

Module 7: Organizing ODI Models and Creating Data stores

What is a Filter?
What is a Constraint?
Creating a Basic Mapping
Business Rules for Mappings
What is a Mapping?
What is a Join?
What is a Staging Area?

Module 8: ODI Mapping Concepts

Mapping with Knowledge Modules (KM)Execution Location
Creating an Intermediate Mapping
What is a Staging Area?
What is a Mapping, a Filter, a Join?
What is a Mapping?
Overview of Integration Process
Business Rules for Mapping

Module 9: Designing Mappings

Creating Joins
Filtering Data
Multiple Source Data stores
Designing a Mapping
Overview of the Flow
Selecting Knowledge Modules
Disabling Transformations
Specifying the Staging Area

Module 10: Mapping: Monitoring and Debugging

How to Troubleshoot a Session
Tips for Preventing Errors
Monitoring Mappings
Keys to Reviewing the Generated Code
Working with Errors
Viewing Sessions and Tasks
How to Monitor Execution of a Mapping
Creating Objects with Operator

Module 11: Designing Mappings: Advanced Topics 1

Mapping with Business Rules
Creating User Functions
Mapping Substitution Methods
Modifying a KMShowing Variable Values in Log
Creating and Tracking Variables
Customizing Reverse Engineering Using RKMOverview of Business Rule Elements

Module 12: Designing Mappings: Advanced Topics 2

Using Substitution Methods
Developing Your Own Knowledge Module
Using User Functions
Reusable Mappings
Creating a User Function
Using Partitioning in a Mapping
Derived Select (Subselect) for Reusable Mappings

Module 13: Using ODI Procedures

What is a Procedure?
Adding Commands
Examples of Procedures
Viewing Results with Operator Navigator
Running a Procedure
Adding Options
Creating Procedures

Module 14: Using ODI Packages

Variable Steps
Controlling the Execution Path
Error Handling
Review of Package Steps
Executing a Package
What is a Package?
Creating Model, Submodel and Datastore Steps
Creating a Package

Module 15: Step-by-Step Debugger

Menu Bar Icons
Screen Step Numbering
Control Execution Flow
Specifying Debug Properties
New Functionality
Starting a Session in Debug mode

Module 16: Managing ODI Scenarios

Generating a Scenario
What is a Scenario?
Scheduling the ODI Scenario
Managing Schedules
Executing a Scenario
Automating Scenario Management

Module 17: Using Load Plans

Defining the Restart Behavior
What Are Load Plans?
Load Plan Editor
Load Plan Steps
Benefits of Using Load Plans
Handling Failed Load Plans

Module 18: Enforcing Data Quality with ODI

Why Data Quality? When to Enforce Data Quality?
Data Quality in Source Applications
Enabling Static or Flow Control for a Mapping
Data Quality Business Rules
Data Quality Control in the Integration Process
Data Quality in the Target Applications
Setting the Options, Selecting Which Constraints to Enforce
Reviewing Erroneous Records

Module 19: Working with Changed Data Capture (CDC)

Journalizing
Oracle Golden
Gate Integration
Changed Data Capture in ODIViewing Data/Changed data
CDC Strategies and Infrastructure
Why Changed Data Capture? Techniques of Changed Data Capture
CDC Consistency
Creating Change Data Capture (CDC)

Module 20: Advanced ODI Administration

Generating Topology Reports
Integration of ODI with Enterprise Manager
Java EE Agent and Enterprise Manager Configuration with Web
Logic Domain
Defining Password Policies
Creating Profiles, Creating Users, Assigning a Profile to a User, Assigning an Authorization by Profile or User
Introduction to ODI Security Navigator. Security Concepts: Overview, Defining Security Policies
Implementing External Authentication
Using ODI Console

Module 21: Integrating ODI with Subversion

Configuring the Subversion Repository with ODICreating Full or Partial Tags in the Subversion Repository
SVN Connections
Performing a Branch Merge
Adding a Single Non-Versioned Object to SVN, Adding Multiple Non-Versioned Objects to SVNODI: VCS Integration
Creating a New Version for an Object. Creating Full or Partial Tags in the Subversion Repository
ODI: Selecting the Required VCS

Module 22: Integrating Big Data with ODI

Emergence of Apache Hadoop. Hadoop Ecosystem
Big Data Concepts
ODI: Hadoop Integration Process
Big Data Knowledge Modules Matrix
Apache HBase, Apache Hive, Apache Pig. Apache Spark, Apache Sqoop, Apache Oozie
Hadoop Data Integration: Overview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *