Đề Thi Giao Lưu Học Sinh Giỏi Lớp 4

Đề giao lưu HSG tiểu học Đề giao lưu HSG lớp 4 Đề giao lưu HSG giờ Anh 4 Đề thi môn giờ Anh lớp 4 Ôn tập giờ Anh lớp 4

Bạn đang xem: Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 4

*
pdf

tuyển chọn chọn trăng tròn đề thi bình chọn tiếng Anh lớp 4


*
doc

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019-2020 gồm đáp án - ngôi trường Tiểu học Lộc đánh 2


Xem thêm: Payback Là Gì ? Cách Mua Sắm Hoàn Tiền 90% Payback Thời Gian Hoàn Vốn Là Gì

*
11
*
0
*
11

Nội dung

ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌCMôn thi: giờ Anh Lớp 4Thời gian có tác dụng bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)Chữ ký kết của giám thị1:SBD:Ngày thi: ...................................---------------------Họ thương hiệu thí sinh: .....................................................2:-----------------------Ngày sinh:.............................................................Nơi sinh:................................................................Trường đái học: ..................................................Điểm bài bác thi: bằng số:...............(Bằng chữ............................................)Chữ ký kết của hai tín đồ chấm thi:1:..........................................2:......................................Phần I: kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ30 câu15 điểmBài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D cho một từ khác những từcòn lại (2.5 điểm):Ví dụ:B. NineC. TenD .eighth1. A. MonkeyB. DeerC. TigerD. Whale2. A. WarmB. HotC. DollD. Cool3. A. SisterB. GirlC. MotherD. Father4. A. WhoB. WhereC. WhatD. City5. A. JanuaryB. JulyC. DayD. April0. A. OneBài tập 2: Em hãy sắp đến xếp các câu trong cột B cho cân xứng với các câu trongcột A (2.5 điểm)Ví dụ:THƯ VIỆN SEN VÀNG1. What’s your name?a. My name’s Hoa.1 AB1. Who"s he?a. He"s in the classroom.2. Where"s Nam?b. Sure. It"s very exciting.3. What is she doing?c. He"s my new English teacher.4. Is Linh drawing a picture?d. She is riding a bike.5. Bởi you want lớn play hide - và - seek?e. Yes, she is.Em hãy ghi giải đáp vào ô sau:1. ..........2. ...........3. ............4. .............5. ..........Bài tập 3: Em hãy hoàn thành các câu sau, sử dụng những tranh gợi ý(2.5 điểm):Ví dụ:0. My father is adoctor.1. What is yourfavourite food?I like..........................2. Linda is doingher3.Alice is from.................................................now.4. I lượt thích to go toNhaTrangby .............................5. I"d like some............................................................Bài tập 4: Khoanh tròn vần âm (A, B, C hoặc D) của trường đoản cú hoặc nhiều từ đúng đểhoàn thành số đông câu sau ( 5 điểm).1. How bởi vì you ..............your name?A. SayB. TellC. TalkD. SpellC. ManyD. Is2. How ...........dogs does your friend have?A. MuchB. Are3. ................father is a doctor at a famous hospital?A. HerTHƯ VIỆN SEN VÀNGB. SheC. Her"sD. She"s2 4. My family live in Ha Noi but my aunt ..............in quang đãng Ninh City.A. To lớn liveB. LivingC. LiveD. LivesC. HowD. WhyC. IsD. AreC. TheD. Some5. .....................is your school? It is very big.A. WhatB. Who6. There .................any milk in the bottle.A. Isn"tB. Are"nt7. Would you like ...................tea?A. AB. An8. These are English - Vietnamese ....................A. DictionariesB. PensC. ComputersD. Rulers9. My mother takes care of my house and looks ................my baby sister.A. ForB. AtC. OverD. AfterC. No runD. Can"t run10. ...................straight across the road.A. Don"t runB. Not runBài tập 5: Em hãy ngừng đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ đến sẵn. (2.5điểm)museum1.listen to musicdoga universitythreeA: Excuse me. Where"s the ............................?B: It"s down the street, next khổng lồ the cinema.A: Thank you.2.A: How many bags have you got?B : ..................................A : Can you xuất hiện them, please? I need to inspect them.B : Certainly.3.A: bởi you have a pet?B: Yes, I have a .................A: What"s its name?B: LUCKY.4.A: What vì chưng you lượt thích to vày in your không tính tiền time?THƯ VIỆN SEN VÀNG3 B: I lượt thích to ...................... . I enjoy pop.5.A: Where does your Mom work?B: She works at ...................................Phần II: Đọc hiểu15 câu15 ĐiểmBài tập 1. Đọc đoạn văn và khoanh tròn vào lời giải A, B hoặc C phù hợp đểđiền vào địa điểm trống trong đoạn văn . (5 Điểm)It is my birthday today. I invite ten friends (1) ...............my birthday party.There (2) ................. A birthday cake in front of me. My mother (3)............ Thirteencandles on my cake. All (4) ...................friends give me birthday presents. They aretoy cars và robots. I am very happy (5)..........................they are favorite toys.1. A. OnB. ToC. At2. A. HasB. AreC. Is3. A. PutsB. PuttingC. Put4. A. ItsB. MyC. That5. A.withB. AndC. BecauseBài tập 2. Em hãy điền một từ thích hợp vào địa điểm trống để kết thúc đoạn vănsau (5 điểm):My name is Van. I’m twenty-eight ...(1).. Old and I’m a doctor. My family ...(2) ... Four people: my parents, my sister & me My parents are retired and mysister ...(3) .... A student. Every morning I get up ..(4) ... Five o’clock. I get dressed,brush my teeth và wash my face. Then I bởi vì some morning exercises. After that I ...(5)... Breakfast at six thirty. I go to lớn school at seven fifteen.1. ...............................2.......................... 3................................4. .............................5. .........................Bài tập 3 : Em hãy đọc đoạn văn và điền ( √ ) vào cột ô trả lời đúng ( T ) hoặcsai ( F ) theo câu chữ đoạn văn. ( 5 điểm)This is Mai. She is a student. Now she is having a Science lesson. It is herfavorite subject. She is reading a text on zoo animals.And that is Phong. He is Mai"s friend. He is doing a crossword puzzle aboutanimals.TF1. Mai is a student.THƯ VIỆN SEN VÀNG4 2. She is studying Maths.3. Science is her favorite subject.4. Phong is Mai"s friend.5. Phong is doing his homework.Phần III: Viết10 câu10 điểmBài tập 1: Em hãy sắp tới xếp những từ lưu ý thành câu trả chỉnhh (5 điểm):1. Plays / father / after / her / often / tennis / work / .2. Father/ weekends/ what / does/ vì chưng / your / atmother/ a / of / my / bottle / oil / needs / cooking3. Having / lesson / an / are / they / English / the / moment / at /4. Between / my / is / house / bookshop / a / and / a / cinema.THƯ VIỆN SEN VÀNG5 Bài tập 2: Hãy viết một quãng văn ( khoảng tầm 100 - 120 từ) về mái ấm gia đình em ( 5điểm):Phần IV: trò đùa ngôn ngữ15 từ10 điểmBài tập 1: Em hãy tìm cùng khoanh tròn vào 10 tự chỉ phần tử trên cơ thểngười vào bảng bên dưới đây( 5 điểm).THƯ VIỆN SEN VÀNG6 ahsneckjdkseadearmwaratnengaoxbdfodalnfsshoulderijmrophbgydwgvtfkneeoceioengmbawraibshleybwursbewusyBài tập 2. Em hãy chấm dứt các từ sót lại trong bảng sau và viết từ khoá:FFEROOTERULWRKSIMPNCILULERERASTừ khoá:.......................................--------- The over ---------THƯ VIỆN SEN VÀNG7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *