Chữ Thảo Trong Tiếng Hán

1. (Tính) “Thảo thảo” 懆懆 lo bi hùng không yên. ◇Trương Dĩ Ninh 張以寧: “Bạch tễ Triệu tử thi cú hảo, Tam niên bất kiến trung ương thảo thảo” 白霽趙子詩句好, 三年不見心懆懆 (Đề Hàn Thị thập cảnh quyển 題韓氏十景卷).

Bạn đang xem: Chữ thảo trong tiếng hán
• Bất mị - 不寐 (Trần Đình Túc)• suy bì Châu Hoàng tô - 邳州黃山 (Diêu Nãi)• Đề hoạ kê thứ - 題畫鷄闓 (Trần Đình Túc)• Đoản ca hành - 短歌行 (Viên Hoằng Đạo)• Độc dạ thư hoài - 獨夜書懷 (Cao Bá Quát)• Phong hoa tuyết nguyệt - 風花雪月 (Vũ Duy Thanh)• Tống Trang Xung hư sứ Việt - 送莊沖虗使粵 (Viên Hoằng Đạo)• ngôi trường An thu dạ - 長安秋夜 (Thái Thuận)• Vãn thiếp Phạm thị - 輓妾范氏 (Nguyễn Khuyến)• Xuân cảm - 春感 (Thái Thuận)

1. (Danh) Cỏ. § Đời xưa viết là 艸. ◎Như: “thảo mộc” 草木 cỏ cây, “hoa thảo” 花草 hoa cỏ.2. (Danh) đơn vị quê, đồng ruộng, hoang dã. ◎Như: “thảo mãng” 草莽 vùng cỏ hoang, “thảo trạch” 草澤 nhà quê, làng dã.3. (Danh) Chữ “thảo”, một lối chữ bao gồm từ bên Hán, nhằm viết cho nhanh. ◎Như: “cuồng thảo” 狂草 lối chữ viết tháu, rất là phóng túng.4. (Danh) Văn cảo, bạn dạng viết sơ qua không hoàn chỉnh. ◎Như: “khởi thảo” 起草 bắt đầu viết bản nháp.5. (Danh) họ “Thảo”.6. (Tính) Qua loa, thô suất. ◎Như: “thảo suất” 草率 cẩu thả, qua loa.7. (Tính) Mở đầu, sơ bộ, không định hẳn. ◎Như: “thảo sáng” 草創 khởi đầu, “thảo án” 草案 dự thảo, “thảo ước” 草約 thỏa cầu tạm.8. (Tính) Kết bằng cỏ, làm bởi cỏ. ◎Như: “thảo tịch” 草蓆 chiếu cỏ, “thảo thằng” 草繩 dây tết bởi cỏ, “thảo lí” 草履 giày cỏ.9. (Tính) Lợp bởi cỏ. ◎Như: “thảo bằng” 草棚 công ty lợp cỏ, “thảo am” 草菴 am lợp cỏ.10. (Tính) Cái, mái. ◎Như: “thảo kê” 草雞 con gà mái (nghĩa trơn là khiếp nhược hoặc không có tài năng năng), “thảo lư” 草驢 lừa cái.11. (Động) quăng quật phí, coi thường thường. ◎Như: “thảo gian nhân mệnh” 草菅人命 coi mạng tín đồ như cỏ rác.12. (Động) Soạn, viết qua (chưa dứt hẳn, còn sửa chữa). ◎Như: “thảo hịch” 草檄 biên soạn viết bài hịch, “thảo biểu” 草表 viết nháp bài biểu.13. (Động) giảm cỏ.14. (Phó) Cẩu thả, sơ sài, lơ là. ◎Như: “thảo thảo liễu sự” 草草了事 cẩu thả cho xong việc. ◇Cao Bá quát mắng 高伯适: “Quân lai hà thảo thảo, Vô nãi luyến khuê vi?” 君來何草草, 毋乃戀閨闈 (Chinh nhân phụ 征人婦) cánh mày râu về sao lơ là, không hề quyến luyến chốn khuê chống nữa chăng?
① Cỏ, chữ để call tóm những loài cỏ, đời xưa viết là 艸.② Qua loa. Như thảo suất 草率, thảo sáng 草創 hồ hết nghĩa là mới tất cả qua loa, chưa được trọn vẹn vậy.③ Ở nhà quê. Như thảo mãng 草莽, thảo trạch 草澤 gần như là chỉ về người nhà quê cả. Dân lành đi làm việc giặc gọi là lạc thảo 落草.④ bỏ phí. Như thảo gian nhân mệnh 草菅人命 coi mệnh người như cỏ rác.⑤ Thảo, bắt đầu viết qua không định hẳn hotline là bản thảo. Như thảo hịch 草檄 thảo bài hịch, thảo biểu 草表 thảo bài bác biểu, v.v.⑥ Chữ thảo, một lối chữ trước từ đơn vị Hán, để viết mang lại nhanh.⑦ cắt cỏ.

Xem thêm: Vật Liệu Phylon Là Gì Và Có Tác Dụng Gì? Phylon Là Gì


① Cỏ, rơm: 除草 có tác dụng cỏ; 稻草 Rơm rạ; ② Sơ sài, cẩu thả, qua loa: 草草地看了一遍 coi một lượt qua loa; ③ Chữ thảo, chữ viết tháu: 草書 Lối viết tháu, lối chữ thảo; ④ Thảo ra: 起草 Khởi thảo, viết nháp; ⑤ bạn dạng viết thảo, bảo thảo, bạn dạng nháp; ⑥ Mái, loại (chỉ giống trang bị cái): 草雞 kê mái; 草驢 Lừa cái; ⑦ (văn) Đất hoang chưa khai khẩn: 耕田墾草以厚民產也 Cày ruộng cùng khai khẩn đất hoang để tạo thêm tài sản của dân (Hàn Phi tử); ⑧ (văn) cắt cỏ.
Cỏ — Chỉ chung cây cối. Td: Thảo mộc — Viết sơ ra. Viết nhanh. Đoạn ngôi trường tân thanh : » khoảng trên dừng cây bút thảo vài ba vài tứ câu « — Một lối chữ viết thật nhanh của chữ Hán, rất cực nhọc đọc.

ác thảo 惡草 • bách thảo 百草 • bách thảo sương 百草霜 • người tình thảo 蒲草 • bổn thảo 本草 • cam thảo 甘草 • cẩu vĩ thảo 狗尾草 • chỉ thảo 紙草 • khởi thảo 起草 • kiền thảo 乾草 • lạc thảo 落草 • loàn thảo 亂草 • lương thảo 糧草 • truyền nhiễm thảo 染草 • phương thảo 芳草 • sơ thảo 初草 • tây phù thi thảo 西浮詩草 • thảo am 草庵 • thảo dã 草野 • thảo mặt đường 草堂 • thảo mặt đường thi tập 草堂詩集 • thảo lư 草盧 • thảo mộc 草木 • thảo muội 草昧 • thảo nguyên 草原 • thảo thảo 草草 • thảo tiêu nhi 草標兒 • thảo trát 草札 • tiên thảo 仙草 • trảm thảo trừ căn 斬草除根 • yển thảo 偃草 • im thảo 煙草 • yên ổn thảo 菸草 • yên thiều thi thảo 燕軺詩草
• Biệt thi kỳ 1 - 別詩其一 (Tô Vũ)• Bồi Bùi sứ quân đăng Nhạc Dương lâu - 陪裴使君登岳陽樓 (Đỗ Phủ)• Đăng Hoàng đánh Lăng Hiêu đài tống tộc đệ Lật Dương uý Tế sung phiếm chu phó Hoa Âm - 登黃山凌歊臺送族弟溧陽尉濟充泛舟赴華陰 (Lý Bạch)• Đồng vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 1 - 同王昌齡送族弟襄歸桂陽(同王昌齡崔國輔送李舟歸郴州)其一 (Lý Bạch)• Hàn thực ký kinh sư chư đệ - 寒食寄京師諸弟 (Vi Ứng Vật)• Ngọc tỉnh giấc liên phú - 玉井蓮賦 (Mạc Đĩnh Chi)• Tái thượng hành - 塞上行 (Chu Phác)• Tống nước ngoài - 送外 (Đồ Dao Sắt)• Trùng du xuân giang hữu cảm - 重遊春江有感 (Nguyễn Phi Khanh)• Viên trung ngẫu hứng - 園中偶興 (Nguyễn Văn Siêu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *