Buổi Học Tiếng Anh Là Gì

Từ vựng giờ Anh về chủ thể dạy dỗ để giúp đỡ chúng ta nói về kế hoạch học tập của chính mình, trường bản thân đang học tập, môn học tập bản thân đang theo, điểm thi vào cuối kỳ là bao nhiêu.Quý khách hàng vẫn xem: Buổi học tiếng anh là gì
*

6.

Bạn đang xem: Buổi học tiếng anh là gì

academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, hội chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: căn bệnh thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương thức rước tín đồ học có tác dụng trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài (vấn đề làm của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: đái học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

▪ Làm bài toán tại nhà, không cần chuyên chở.

▪ Thời gian huấn luyện và giảng dạy linch hoạt.

▪ Chỉ cần có máy tính xách tay kết nối Internet định hình, tai nghe, microphone đảm bảo an toàn mang lại bài toán dạy dỗ học online.

▪ Yêu cầu hội chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học tập.

Xem thêm: Cà Khịa Là Gì? Nghiệp Quật Là Gì ? Nghiệp Quật Là Gì? Nghiệp Quật Là Gì

▪ Lộ trình được thiết kế riêng mang đến từng học tập viên khác nhau.

▪ Dựa trên phương châm, đặc thù từng ngành việc của học viên.

▪ Học đông đảo thời gian phần nhiều địa điểm, thời gian linh động.


*

▪ Được học tập trên môi trường thiên nhiên bài bản 7 năm tay nghề giảng dạy Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra bởi văn uống bạn dạng.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi xong xuôi đầu ra.

▪ Tặng Kèm MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn thế giới với tài liệu trong quy trình học.


*

A/an/the là hồ hết từ rất là thân thuộc trong giờ đồng hồ anh, chúng được Gọi là mạo từ bỏ. Có 2 một số loại mạo từ: mạo từ bỏ ko xác minh với mạo từ xác minh.


hauvuong.mobi Learning System - Hệ thống học giờ Anh giao tiếp toàn vẹn cho tất cả những người new ban đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *